خدمت به تقاضای رو به رشد جهانی برای راه حل های عایق صوتی
تثبیت جایگاه تولید اروپا در جنوب اروپا
توسعه انعطاف پذیری پیشرفته و نمونه های تولید شده توسط Foams مهندسی شده