تقویت موقعیت بازار و ظرفیت تولید در چین
گسترش مجموعه محصول با نام تجاری Sinoflex
ادامه راهبرد بین المللی استراتژی متمرکز