تقدیرنامه از برند های ارزش آفرین در صنعت ساختمان

مراسم تقدیر از برند های ارزش آفرین صنعت ساختمان و دریافت تقدیر نامه از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماع