موضوع:بیمه تضمین کیفیت

بدینوسیله گواهی میشود عایق های حرارتی ، برودتی و صوتی (الاستومری)عرضه شده توسط شرکت سازه پایدار الهیه با نام تجارتی Armacell Oneflexدارای بیمه تضمین کیفیت محصول می باشد.

پس از بررسی های فنی کارشناسان بیمه ایران،قرارداد بیمه تضمین کیفیت به شماره قرارداد ۶/۲۰۳۱۹/۳۶۵/۱/۲۸۵۵/۱۳۹۷ باشرکت سازه پایدار الهیه منعقد گشت و محصولات عرضه شده از زمان صدور فاکتور به مدت ۵ سال تحت پوشش بیمه تضمین کیفیت شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.