پروفایل متقاضیان

هر کجا که درخواست خود را به آرماسل ارسال می کنید، فرایند استخدام همیشه بر اساس اصول خاصی است. اطمینان حاصل کنید که شما مهارت و تخصص مورد نیاز برای موقعیت را دارا هستید و با ارزش های زیر موافقید:

 • تجربه ی مشتری
 • تعهد
 • توانمندسازی و پاسخگویی
 • درستی
 • پایداری

اگر شما برای موقعیت رهبری یا یک حرفه رهبری درخواست می کنید، ما ارزیابی می کنیم که آیا شما موارد زیر هستید یا خیر:

 • یک رهبر که مثال بارزی برای کارمندان است
 • یک مربی که توانمند می‌سازد
 • یک فعال کننده که کار را تسهیل می کند

ما انتظار داریم که کارمندان ما پنج شایستگی کلیدی اصلی را برای انجام کار خود نشان دهند:

 • تخصص و فرآیند صلاحیت سنجی آرماسل
 • رفتار اجتماعی
 • شایستگی شخصی
 • جهت گیری در حصول نتیجه
 • رفتار رهبری (برای کارکنان با مسئولیت های رهبری)

پتانسیل شما، اهداف شما و ویژگی های حرفه ای و بین فردی شما چیزهایی هستند که آینده ی شما را در شرکت ما تعیین می کنند.

 

استخدام در آرماسل

استخدام در گروه ما در هر کشور  توسط همان کشور مدیریت می شود. هر منطقه استراتژی خاص مناسب با نیازها و مطابق با محیط فرهنگی خود را دارد.

در آرماسل، ما هر کارمند را برای همکاری دراز مدت استخدام می کنیم. و حتی اگر فرآیند استخدام ما به صورت محلی سازماندهی شود، کار برای آرماسل به معنای متعهد شدن به آینده گروه به عنوان یک کل است. فرایند استخدام ما از جذب نیروهایی که برای رشد و آینده شرکت نیاز داریم اطمینان حاصل می کند. این روند همچنین شما را قادر می سازد تا انگیزه های خود را تعریف کنید و آنچه را که می توانید برای دستیابی شرکت به اهدافش ارائه دهید.