رهبری

آموزش و توسعه

با توجه به تعهد آرماسل به پیوند با ارزش های شرکتی خود، مدیریت استعداد، آموزش و توسعه جزو جنبه های کلیدی فرهنگ سازمانی ما است.

آرماسل به منظور  ایجاد محیطی که توسعه استعدادها در آن یک فرآیند کلیدی است، گزارشات عملکرد و توسعه سالانه (APDR) را انجام می دهد. این کار کارکنان را قادر می سازند تا در مورد نحوه عملکرد خود بازخورد گرفته و به ارزیابی مهارت های خود بر اساس استانداردهای مورد نیاز، تعریف یک برنامه توسعه شخصی و تعیین اهداف فردی برای سال آینده بپردازند.

این بررسی ها اساس کنفرانس های بررسی ما است و ما را قادر میسازد  در مورد پتانسیل های سراسری شرکت شفاف سازی کنیم و تغییرات سازمانی برای آینده را پیش بینی نماییم.

برنامه های آموزشی داخلی شرکت ما بر اساس تمرکز بر  استراتژی، استانداردهای ما و برنامه های ما مانند برنامه جهانی Armacell Mindset (WAM)  می‌باشد.

علاوه بر این، بخش منابع انسانی ما، برنامه های ارزیابی زیر را ایجاد کرده است:

  • بیش از ۵۰۰ مدیر در سراسر جهان در “-Leadership @ Armacell-” آموزش داده شده اند تا مهارت های مدیریتی خود را بهبود بخشند
  • بیش از ۱۰۰ نفر مهارت های مدیریت پروژه خود را با توجه به برنامه آموزش مدیریت پروژه بهبود داده اند
  • بیش از ۲۰۰ نفر دانش فنی خود را با مشارکت در برنامه “کارگاه فروش فنی” افزایش داده اند